Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders ~ 'De Lantaarn'

EEN SCHOOL KIEZEN

Voor het eerst naar schoolOnvrede
VerhuizingInformatie van anderen

Voor het eerst naar school.

In veel gevallen wordt het kiezen van een basisschool bepaald door de afstand en de levensbeschouwing. Wat dan voorop staat, is een kwestie van persoonlijke keuzes. Maar er zijn ook ouders die wat meer punten willen nagaan. Dat is al heel duidelijk als men bijvoorbeeld beslist een Montessorischool, Daltonschool, Jenaplanschool, Vrije school of mogelijk een ander min of meer duidelijk schooltype wil. Maar ook in andere gevallen is het prettig om wat aandachtspunten te hebben.

Waar kunt u zoal op letten of naar informeren? Uit onderstaande suggesties kunt u uw eigen lijstje samenstellen.

 • Hoe gaan de kinderen met elkaar om in vrijere situaties? Dat tekent vaak de sfeer op school. Bijv. hoe spelen de kinderen op het plein, gaat dat met veel ruzietjes en gedoe gepaard? En het naar binnen gaan? Hoe is dat als uw kind zal overblijven? En hoe lossen de leerkrachten eventuele probleempjes op?
 • Hoe ziet de school er van binnen uit? Staat de uitstraling ervan u aan? Hoe gaan de kinderen met de spullen om? Zien de lokalen er verzorgd uit en ziet u zaken die uitnodigen tot iets leren (bijv. platen, iets op het bord, en zo).
 • 't Is belangrijk om een afspraak te maken als de school volop in bedrijf is. U merkt dan wel hoe de leerkrachten met de kinderen omgaan. Hoe is dat met straffen en belonen? (Daar kunt u naar vragen.) En wat hoort u zoal om u heen? Gaat het er opgewekt aan toe? Doodse stilte hoeft niet, maar heerst er een zekere rust? Wordt er misschien gezongen, bijv. in een muziekles of voor een verjaardag? Hoe gaat dat?
 • Hoe denkt de school over de afweging tussen persoonsontwikkeling enerzijds en leerresultaten anderzijds? En als het om persoonsontwikkeling gaat, hoe denkt men dat te realiseren?
 • In elke school is natuurlijk lezen, spelling, rekenen, taal en schrijven aan de orde. Maar misschien wilt u ook graag weten hoe men het biologie-onderwijs ziet, of aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, muziek. Mogelijk vindt u bepaalde vakken zo belangrijk, dat u er naar vraagt.
 • Hoe geeft de school de eventueel noodzakelijke extra zorg vorm; buiten de klas of juist niet er buiten? Welke mogelijkheden heeft men voor directe hulp aan kinderen?
 • Op welke manier rapporteert men aan de ouders; is dat dezelfde vorm als aan het kind? En hoe zijn de oudercontacten georganiseerd? Alleen n.a.v. de rapporten en verder incidenteel? Regelmatig een spreekavond? Komt de leerkracht bij elk kind op huisbezoek? Hoe regelt men huiswerk?
 • Welke buitenschoolse activiteiten kent de school? Hoe staat het met schoolreisjes, een schoolkamp en dergelijke?


terug naar het begin


Verhuizing.

Veel aspecten uit 'Voor het eerst naar school' zijn hier ook van toepassing. Misschien is het in de praktijk nog moeilijker om te besluiten om een school buiten de nieuwe woonbuurt te kiezen. Immers: een school in de buurt leidt makkelijker tot vriendjes of vriendinnen.
En bedenk wel: bij een verhuizing is er voor het hele gezin sprake van veranderingen. Die kunnen heel ingrijpend zijn, bijv. als het gezin uit elkaar valt. Maar ook als het gezin als geheel verhuist, is iedereen druk met 'afscheid nemen' en ergens anders weer 'opnieuw beginnen'. De opvoeder moet dan de rust uitstralen als het om de kinderen gaat.

 • Specifiek van belang is de aansluiting van de diverse methodes in vergelijking met de oude school. Hoe denkt men bij methode-verschillen de inpassing te verzorgen? En als de vorderingen anders zijn? Als uw kind aanzienlijk verder is, wat dan? En bij achterstand?
  Belangrijk is, dat u een onderwijskundig rapport hebt van de oude school, waarin de methodes staan die gebruikt werden en de bereikte vorderingen daarin (blz. ..., taak ..., enz.). 'De Lantaarn' adviseert om als ouders zelf dat onderwijskundig rapport mee te nemen naar de nieuwe school; het komt nog maar al te vaak voor, dat de informatie niet tijdig aanwezig is.
 • Denkt men ook extra aandacht te geven aan de gewenningsperiode van uw kind?


terug naar het beginOnvrede.

Er kunnen problemen rijzen met de school van uw kind, zodat u overweegt om van school te veranderen. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats om het belang van uw kind. Als ouders kritiek hebben op de aard van het onderwijs, dan zou dat moeten zijn omdat het gegeven onderwijs niet goed is voor hun kind. En schoolverandering heeft pas zin, als het elders gegarandeerd anders eraan toe gaat. Als u het bijv. nadelig voor uw kind vindt, dat het te maken heeft met twee leerkrachten die in deeltijd werken, dan kunt u dat overal verwachten. Het heeft in dit geval dus geen zin om te veranderen.
Als u eigenlijk geen problemen hebt met het gegeven onderwijs, maar bijv. de directeur van de school niet zo mag, lijkt het 'De Lantaarn' ook de vraag of u dan op zoek moet gaan naar een andere school. Is dat in het belang van uw kind?

Als we de problemen bekijken die verder gaan dan de bovenstaande, kunnen we onderscheiden:


De ouders hebben een probleem, maar aan het kind merk je niets.

Waar kan dat zoal over gaan?
•de school stelt te lage eisen
•het onderwijs is te weinig vernieuwend
•men is te eenzijdig met de verstandelijke ontwikkeling bezig
•er wordt te weinig aan bepaalde vakken gedaan
•de kinderen worden te vrij gelaten
•men is te streng
Als een gesprek met de school hierover niet afdoende is, moeten de ouders de overweging maken hoe zwaar het probleem voor hen ligt, en dit afzetten tegenover de last die schoolverandering voor zoon of dochter betekent. 'De Lantaarn' vindt dat in dit stadium niet het kind erbij betrokken moet worden; eerst moeten de ouders in principe een besluit nemen. Pas daarna zouden ze bij hun kind kunnen nagaan hoe het hier tegenover staat. Dan ligt het aan het gewicht dat tevoren aan de mening van zoon of dochter wordt toegekend, hoe het definitieve besluit zal zijn.

Bij schoolverandering is het belangrijk, dat u een onderwijskundig rapport hebt van de oude school, waarin de methodes staan die gebruikt werden en de bereikte vorderingen daarin (blz. ..., taak ..., enz.). 'De Lantaarn' adviseert om als ouders zelf dat onderwijskundig rapport mee te nemen naar de nieuwe school; het komt nog maar al te vaak voor, dat de informatie niet tijdig aanwezig is.

Het kind heeft een probleem en de ouders dan natuurlijk ook.

Waar kan dat zoal over gaan en wat kunnen we erover opmerken?

uw kind wordt gepest op school
Uit allerlei ervaringen blijkt dat alleen schoolverandering vaak niet afdoende is. Het kind loopt een grote kans op de nieuwe school ook gepest te worden. Laat onderzoeken bij de Onderwijsbegeleidingsdienst welke begeleiding uw kind nodig heeft; dan wordt ook duidelijk of schoolverandering een goede stap is.
(Kijk ook bij 'De Lantaarn' in het Overzicht: Pestproblemen.)

•er heerst een ruziesfeer tussen de kinderen
Als de school als geheel hiermee niet op een daadkrachtige projectmatige en individuele werkwijze omgaat, is er geen verbetering te verwachten. Soms is het een probleem dat in belangrijke mate samenhangt met de betreffende leerkracht; in dat geval kan gewacht worden tot het nieuwe cursusjaar alvorens tot schoolverandering te besluiten.
(Kijk ook bij 'De Lantaarn' in het Overzicht: Een slechte sfeer in de groep.)

•uw zoon of dochter heeft meer sociaal-emotionele ondersteuning nodig en voelt zich niet gelukkig op de huidige school
Dat kan komen door onzekerheid, faalangst of teruggetrokkenheid, maar ook i.v.m. opvallend onrustig gedrag of werkhoudingsproblemen. Zoiets hoeft niet persé aan de school te liggen, maar kan ook een oorzaak hebben in gezin, buurt, familie, enz. of te maken hebben met bepaalde persoonskenmerken van het kind. Ook hier adviseert 'De Lantaarn' om eerst nader onderzoek te laten verrichten door de onderwijsbegeleidingsdienst.
Scholen kunnen nogal verschillen in de mate waarin ze in staat zijn om meer sociaal-emotionele ondersteuning te bieden, omdat ze een ander pedagogisch klimaat hebben of in ieder geval er bewuster mee bezig zijn. Schoolverandering om deze reden geeft nogal eens verbetering bij kinderen als het gaat om het zich welbevinden.

•er zijn leerproblemen
''
t Wordt misschien wat eentonig, maar ga niet over één-nachts ijs: laat eerst uitzoeken wat er aan de hand is. Als het nu zo is, dat uw kind een zwakke aanleg heeft en er op de huidige school alsmaar te hoge eisen gesteld worden, dan heeft het zin om een basisschool te zoeken waar dat anders ligt. Maar als er sprake is van specifieke leermoeilijkheden, die wijzen op een leerstoornis, dan is een andere basisschool zelden een goede oplossing. Tenzij u weet dat daar de nodige deskundigheid aanwezig is. Anders kunt u veel beter aandringen op speciaal onderwijs.info
(zo gaat u naar:)
Informatie van anderen.


Nieuwe Adviesdienst voor School en Ouders ~ 'De Lantaarn'

terug naar het begin

Hebt u opmerkingen, aanvullingen, suggesties of vragen, wij zijn te bereiken via E-mail
door te klikken op:
e-mail

Terug naar het overzicht van wat 'De Lantaarn' te bieden heeft.